Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Preghiere della sera nell’usanza calabrese

 

 - di Rocco Giuseppe Tassone -

                     Nella genuina e schietta cultura tradizionale d’un popolo grande importanza rivestono le preghiere e i canti religiosi.

                      La Calabria, fedele alla propria eco, ne possiede un ricco patrimonio ed ognuno, sia essi canti sia esse preghiere, tendono a riflettere le aspirazioni intime, gli affanni, le speranze ma soprattutto la fede, fede che vive nel mondo del segreto, dell’incognito, del silenzio e che con la speranza va di pari passo come barca e remo: 

“  hai speranza e fidi ca Ddiu ti guarda e vidi.  “

                       Fede che viene inculcata fin dai primi momenti dell’infanzia con proverbi, canti, gesta e preghiere; a tal proposito riportiamo una preghiera a noi molto vicina per il suo senso di pia sottomissione ma nello stesso tempo di mistero, di gloria, di paura. La preghiera va ripetuta consecutivamente per tre volte:

                        Vervu di Ddiu vorrìa morìri, supa a la Cruci vorrìa stari, alla valli i Gesufà picciuli e grandi tutti rà. Calarà nostru Signuri cu  ‘nu santu libbru mmanu, chiru libbru leji e dici peccatori e peccatrici, cu lu sapi e no’ lu dici s’ addivina  ‘ntrà la pici; cu lu sapi e no’ llu ‘mpara s’addivina ‘ntrà carcara; cu lu dici tri bboti lu jornu vaci ‘mparadisu cu l’ Angili ‘ntornu; cu lu dici tri bboti la sira Ddiu mu ‘ndi scanza di la mala ira; cu lu dici tri bboti la notti Ddiu mu ‘ndi scanza di la mala morti; cu lu dici tri bboti lu sabatu a dijunu avrà quindici anni di perdunu; cu no’ dici no’ ccà e no rà centu virgati di focu avrà.

                        Legato al precedente un raccoglimento impartitoci dalla signora Isabella Bellissimo di Candidoni (RC) da recitare la sera dopo il segno della Croce:

                        Jeu mettu i spari a lettu, tri Angiali chi m’  aspettanu, si la morti mi venissi jeu no’ lu sapissi. La Madonna ‘ndè mamma, lu Signuri ‘ndè patri, l’ Angiali di lu celu ‘ndi sugnu soru e frati. La Madonna sup’a cascia chi ‘mpascia, l’ Angialu sup’  e ceramidi chi scrivi, Jesù meu accompagnatimi stanotti nommu moru cu mala morti, accompagnatimi u matinu nommu moru cu malu distinu, accompagnatimi pe’  ‘n’  eternu nommu moru e u vaju allu ‘mpernu. 

                           In entrambe i canti da notare la tempra della fede nonché il timore di Dio, il timore della punizione, la paura dell’abbandono negli oscuri abissi dell’inferno, non per niente, scusate i ricordi ma senza di essi questo studio non l’avremmo mai iniziato, mia nonna non si stancava mai di ripetermi: 

“ ama Ddiu supr’  ogni cosa e  ‘ntrà la vita tua no’  fari offisa. ”

                        Ed ancora sul tema della sera:

                        Mi curcu cu Ddiu,/ cu Marcu e cu Matteu,/ cu Luca e cu Giuvanni/  e cu lu Signuri randi./ lu capizzu San Filippu,/ a li pedi San Micheli,/a la scala l’ Angiulu  ‘nchiana,/a la porta l’ Angiulu accosta./ Signuri meu vui siti Patri,/Madonna mia vui siti Matri/ tutti l’ Angiuli mi su’  frati./ I serafini su’  i cugini mei,/ ora ch’ haju st’ amici fidili,/ la Cruci mi fazzu/ e mi mentu a ddormiri!

                        A Rosarno (RC):

                 Bonasira, Gesù mio,/ vui siti lu Patri mio,/ vui siti mio redentori,/  atindi quandu nui pregamu/ la vostra santa benedizioni./Bonasira, Madonna mia,/    vui siti la matri mia,/ vui siti l’ Immacolata Concezioni,/atindi quando vi pregamu/ la vostra santa benedizioni!   

                        A Mammola (RC):

     Mi curcu e non mi curcu sulu,/ mi curcu cu sant’ Anna e cu Maria,/ l’ Angiulej mi sunnu frati,/ i serafini mi sunnu cugini/ e mentre ci sunnu st’ amici fidili/ mi fazzu a cruci e mi mettu a dormiri!

                        E la madre nel mettere a letto il figlio prega:

     Ti benediciu i momenti e l’ anni/  e l’ uri chi spendi pemmu ti fai randi./ Ti benediciu la ninna e u latti,/ ti benediciu u latti e la ninna,/ ti benediciu beju picciriju/Matri di Ddiu meu cu sant’ Anna,/nanna a li vrazza tu raccumandu./ A ninna nanna cu la ninna nanna,/eu ti raccumandu a la Madonna!                                               

                        E per concludere:

                        Oh Angiali chi jati  ‘n paradisu/ facitimi ‘na randi caritati,/ jati ‘nduv’ eni Gesù cu pizzu e risu,/ st’anima mia cì raccumandati./ Dicitinci ca fazzu nova vita/ e c’ a Gesù vogghju pe’  ‘nnamuratu;/ u veru ‘nnamuratu, u veru amuri/cì vogghju stari pe’  l’  eternitati!

    ancora preghiere della sera

            Mi curcu, non sacciu si mi levu, / tri cosi vi richiedu: / cunfessiuni, cumuniuni, ogghju santu, / Gesù miu a lu me cantu. / Sant’ Anna m’ è mamma, / Gesù m’ è patri, l’ Angiali soru e frati. / I serafini mi su’ cugini. / Ora chi  ‘ndaju st’ amici fideli, / mi fazzu la cruci e mi mettu a dormiri. / Gesù miu grandi e putenti, / liberatindi di li mali genti; / pe’  la vostra curuna di spini / u  ‘ndì liberati di mali vicini / e pe’ li vostri santi tri chiova / u  ‘ndì liberati d’ ogni mala nova.  

         Sempre sul tema della sera: 

                   Gesù meu, sacciu la curcata / e non sacciu la levata, / l’ anima mia cu vui eni raccumandata. / Ca se lu nimicu venissi / e jeu no’  lu sentissi / vi fazzu la curpa mia ora pe’ tandu!

         A Reggio Calabria abbiamo raccolto delle versioni diverse. 

         Prima versione:

                   Signuri mi curcu, non sacciu si mi levu. / I sacramenti i la Chiesa chiamu: / a lu latu Santu Spiratu, / a li pedi San Micheli, / e ceramidi San Limitri. / Quattr’ Ancili pì la casa, / quattr’ Ancili pì lu lettu / cu Maria supr’ a lu pettu. / Si dormu o si vigghju  / si  nc’ è cosa è Maria chi mi risbigghja. / U Signuri m’ è  patri, a Madonna m’ è matri, / Maria nostr’ avvucata. / l’ Ancili soru e frati, i Serafini mi su cuguni. / E ora chi ndaju st’ amici fidili / mi fazzu la Cruci e mi mett’ a dormiri. 

         Seconda versione:

                   Signuri mi curcu e mi curcu nta stu lettu / cu Maria supr’ a lu pettu. / Jeu dormu e Iddha vigghja / si nc’ è cosa m’ arrisbigghja. / Sia  luratu sempre sia / u nomu ri Gesù, e ri Maria. / Oggi e sempri sia lurata.

         Terza versione: 

                   Jeu mi curcu pì durmiri / sacciu certu ch’ haju a muriri / ma non sacciu l’ura e quandu / e l’anima a Diu  m’ arraccumandu. / Cu Gesù mi curcu, cu Gesù mi staiu, / standu cu Gesù paura non haju.

         Quarta versione: 

                   Jeu mi curcu a st’ ura biniritta, / mi fazzu a Cruci cu la manu dritta, / cu Gesù, Giuseppi e Maria / e Santu Nicola pì cumpagnìa.

         A Oppido Mamertina (RC):

                   Bonasira vi dicu a Vui, Madonna, / la gloriosa di Santa Maria. / Mu ‘ndì ‘ncumpagna la notti e lu jornu / E puru quando jimu pe’ la via. / A la matina bongiornu, bongiornu, / Vui siti Patrona di tuttu lu mundu. / Guardu a l’artari e ‘nc’ è ‘na gran Regina, / Maria da Nunziata ca si chiama. / A cui ‘nci cerca grazzi ‘ncì duna, / a li malati lu cori ‘ncì sana. / A li malati lu cori ‘ncì sana, / a l’ orfaneji la ventura ‘nciùna. / E jeu, Madonna, Vi ‘ndì cercu una: / st’ arma contenta e la mè vita sana. / Jeu mi ‘ndì vaju ‘n celu e ja v’ aspettu, / e se non siti peccatori ‘ngrati / vi dugnu tuttu chiju chi vuliti: / lu Paradisu se lu meritati. / E la Madonna si vota e ‘ndi dici: / vajati, bonasira e santa paci!

         A Catanzaro:

                   Bona sira, Madonna mia, / Vi saluta la serva vostra, / sette voti e settecento / salutami lu Sacramentu. / Salutamulu in tutti l’ uri, / ca n’ è natu nostru Signuri / dalla Virgine Maria. / Bona sira, Madonna mia.

         A Palmi (RC) è stata raccolta la preghiera che segue: 

                   Aju setti piccati mortali / no mi li sacciu cumpessari / no cu previti / no cu monaci / mancu cu papi e cardinali. / Mi li cumpessu cu Vui / o Signuri, / Vui sapiti lu meu  errori, / Vui sapiti la me’ cuscenza, / mandatimi a llocu di penitenza!

         Quindi l’atto di offerta: 

                    Patri Eternu Onniputenti / jeu canusciu lu me nenti / e v’ aduru in umiltà / o Divina Maistà. / Vi ringraziu i tutti l’ uri, / Figghju Eternu, Ddiu d’ amuri, / a Vui dugnu, Ddiu ‘ncarnatu,  / lu me cori e lu me catu. 

ROCCO GIUSEPPE TASSONE

Bibliografia:

 R. G. Tassone  Miraculu di Ddiu chira matina viaggio etnografico-glottologico tra  preghiere e canti religiosi in Calabria vol I ed. Pr. U.F.C. e Comune di Candidoni 2002

 R.G. Tassone:   E Jeu no’ mi movu di cca’ si Maria la grazia no’ mi fa’ viaggio etnografico-glottologico tra preghiere e canti religiosi in Calabria vol II ed. Pr. U.F.C. 2007

 Per gli studiosi di storia locale e religiosa i testi possono essere ordinati all’Università Ponti con la società di Gioia T. tramite mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ultima modifica il Domenica, 01 Gennaio 2017 16:25
Devi effettuare il login per inviare commenti

Calendario

« Giugno 2021 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30